Search results

  1. A

    [Hướng dẫn] Dùng win form kết hợp với thư viện openCv

    mình viết bài này nhằm giúp các bạn tạo form cho việc xử lý ảnh. ở đây có 2 cách tạo form cho một project xử lý ảnh: 1. kết hợp win form với console 2. chỉ sử dụng console. Theo cách thứ nhất thì các bạn tạo một project kiểu CLR console application. cái này khá dài dòng và phải thiết kế giao...
Top