Quy chế về Hoạt động hợp tác đối ngoại

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. HCM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG
HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định cụ thể việc quản lý các hoạt động hợp tác đối ngoại (sau đây viết tắt là HTĐN) của Câu lạc bộ Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Điện – Điện tử (sau đây gọi tắt là CLB).
 2. Quy chế này áp dụng đối với các chương trình, dự án hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được thực hiện bởi CLB  với các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác (sau đây gọi tắt là “đối tác”).

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác với đối tác

 1. Ban Chủ Nhiệm trực tiếp quản lý và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động hợp tác giữa CLB với các đối tác.
 2. Toàn thể thành viên chính thức của CLB cần phải quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của hoạt động HTĐN trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, coi đó là một trong những hoạt động cần thiết và quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của CLB.
 3. Hoạt động HTĐN trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của đất nước, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực.
 4. Hoạt động HTĐN trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải được tiến hành trên cơ sở chương trình, dự án ký kết bằng văn bản giữa CLB với đối tác.
 5. Ban cố vấn Tổ chức – Quản lý chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hợp tác giữa CLB với các đối tác.

Chương II:

QUY ĐỊNH CHI TIẾT

A. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HTĐN

Điều 3.  Mục tiêu của hoạt động hợp tác

 1. Mục tiêu cơ bản của hoạt động hợp tác là phát triển các quan hệ giữa cộng đồng sinh viên CLB với các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác nhằm mục tiêu phát triển cộng đồng đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật, góp phần mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.
 2. Các mục tiêu cụ thể gồm:

a)      Tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận được với các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại.

b)      Xây dựng và phát triển môi trường, cộng đồng đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

c)      Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tư liệu,… hỗ trợ cho hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu.

d)     Là hoạt động đóng vai trò chủ đạo trong công tác xây dựng, phát triển nguồn quỹ hoạt động của CLB.

Điều 4.  Các nguyên tắc thực hiện hoạt động hợp tác đối ngoại:

 1. Các hoạt động hợp tác giữa CLB và đối tác dựa trên cơ sở hợp tác cùng phát triển.
 2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của CLB và các thành viên CLB trong các hoạt động hợp tác với các đối tác.
 3. Đảm bảo uy tín, hình ảnh của CLB và đối tác trong các hoạt động hợp tác đối ngoại.

Điều 5.  Phương hướng hoạt động hợp tác đối ngoại

1. Chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác về đào tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học.

2. Phát triển các dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ giữa CLB và đối tác.

B. TÀI CHÍNH

Điều 6. Nguồn vốn cho các hoạt động HTĐN

Bao gồm nguồn vốn của CLB, nguồn vốn từ đối tác theo thỏa thuận cho từng chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Điều 7. Quản lý tài chính trong các hoạt động HTĐN

Phương thức quản lý tài chính được thỏa thuận giữa CLB và đối tác cho phù hợp với từng chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Chương III:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8.  Khen thưởng

Các đơn vị trực thuộc, cá nhân thuộc CLB có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển các hoạt động HTĐN của CLB được CLB khen thưởng và đề xuất khen thưởng ở các đơn vị quản lý cấp trên.

Điều 9.  Xử lý vi phạm

Ban cố vấn Quản lý – Tổ chức và Ban chủ nhiệm CLB thống nhất ra quyết định xử lý các cá nhân, đơn vị trực thuộc CLB có những hoạt động gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của CLB và đối tác.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về BCN để điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý.

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

Comments are closed.